V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) si plníme svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

1. Kto sme (ďalej len „poskytovateľ“)

Ľudia Vidiaci Srdcom o.z.

Široké 517, 082 37, Prešov

 

2. Kontaktné informácie ohľadom osobných údajov:

lukas@lacnatvorbawebstranok.com

 

3. Aké osobné údaje uchovávame a prečo

  1. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
  2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
  3. Dotknutými osobami sú zákazníci poskytovateľa, návštevníci webstránky ludiavidiacisrdcom.skužívatelia.

Spracúvame tieto údaje potrebné k organizácii behu, bezpečnosti bežiacich, k zabezpečeniu webstránky proti neoprávnenému používaniu..

  • e-mailová adresa (na účely komunikácie so zákazníkom)
  • meno a priezvisko
  • Mesto / Obec
  • Dátum narodenia
  • Pohlavie
  • IP adresa – anonymne pre zabezpečenie webstránky proti hackerom a neoprávnenému prístupu a teda ochranu dát návštevníkov. Nutné nastavenie pre bezpečné fungovanie webstránky a ochranu jej návštevníkov pred hackermi. IP adresa sa zaloguje bez ďalších údajov, ktoré by spájali návštevníka s ňou. Dôvodom je porovnávanie IP adresy návštevníka s verejným zoznamom IP adries známych spam serverov a hackerov.

 

4. Kde uchovávame údaje / Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nasledujúce údaje dotknutej osoby (návštevníkov a užívateľov webstránky www.ludiavidiacisrdcom.sk), našich klientov sú zdieľané z týmito organizáciami:

Kde uchovávame osobné údaje

Webhosting

Web stránky poskytovateľa, ako aj vyššie spomenuté osobné údaje sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. sa nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku a v Čechách).

Emailové služby

Komunikácia medzi poskytovateľom a klientmi (ktorí vyplnili a poslali kontaktný formulár) je uložená na serveroch Websupport, s.r.o.


5. Súbory Cookies

Čo sú súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto webstránka používa len základné typy cookies – nevyhnutné pre jej správne fungovanie.

Typy súborov cookies

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.


6. Spracovanie osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov:

Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s nami a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zákonných požiadaviek na ich uzatváranie.

Zverejnenie údajov:

Poskytnuté osobné údaje zverejňujeme výlučne pre naplnenie legislatívnych požiadaviek pre uztváranie zmlúv a plnenie požiadaviek daňových a účtovných predpisov.

Právny základ spracúvania:

Zmluva alebo Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov.

7. Spôsob ochrany osobných údajov:

Zachovávame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, úpravou, prístupom, zverejnením alebo použitím. Tieto opatrenia môžu byť podľa potreby upravené využitím nových dostupných technológií.

8. Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonanie konkrétneho práva je u spoločných prevádzkovateľov technicky možné.

Dotknuté osoby môžu kontaktovať lukas@lacnatvorbawebstranok.com ohľadom prístupu a zmazaniu osobných údajov.